Plán uvoľňovania opatrení v súvislosti s COVID – 19

Uvoľňovanie opatrení v ZSS v súvislosti s ochorením COVID-19

Plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID – 19 na základe zverejnenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR sa bude realizovať v 4 fázach.
Úplné otvorenie DSS Bojková je zaradené vo 4. fáze od 01.07.2020.

I. FÁZA – od 03.06.2020

 • Umožnenie návštev u klientov vo vonkajších priestoroch zariadenia, mimo izieb klientov
 • Umožnenie klientom krátkodobé opustenie priestorov zariadenia počas dňa v sprievode
  zamestnanca zariadenia, s pohybom mimo uzatvorených priestorov s vysokou koncentráciou
  osôb
 • Umožnenie klientom absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí,
  ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť v sprievode zamestnanca zariadenia
 • Zrušenie povinnej karantény po ambulantnom vyšetrení u lekára
 • Povolenie externých služieb starostlivosti o telo (pedikér, kaderník, holič) v priestoroch
  zariadenia
 • Umožnenie vykonania revízií v zariadení, pri ktorých hrozí riziko z omeškania a nevykonávajú
  sa na izbách klientov

Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková v I. fáze umožní návštevy klientov vo vonkajších priestoroch za podmienok stanovených v internom predpise a v poučení pre návštevy. Všetky
návštevy je potrebné hlásiť vopred telefonicky na tel. čísle 034/658 34 27.

II. FÁZA – od 08.06.2020

 • Umožnenie návštev v zariadení aj na izbách klientov, ak ju klient obýva sám
 • Umožnenie návratu klientov do celoročnej formy ZSS podmienených odkázanosťou po
  pobyte v domácom prostredí
 • Umožnenie prechodu klienta z celoročnej pobytovej formy ZSS podmieneného odkázanosťou
  do iného ZSS s celoročnou pobytovou formou (s odkázanosťou)
 • Pohyb klientov zariadení služieb krízovej intervencie mimo zariadenia bez obmedzení

III. FÁZA – od 15.06.2020

 • Umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby
 • Umožnenie opustenia ZSS s týždennou a ročnou pobytovou formou do domácnosti; na
  víkend alebo sviatky.
 • Povolenie organizovania spoločných aktivít v malom počte účastníkov, vrátane bohoslužieb a
  športových aktivít bez fyzického kontaktu

IV. FÁZA – od 01.07.2020

 • Obnovenie prevádzky s príslušnými zmenami v doteraz platných legislatívnych obmedzeniach
  a s prípravou na možnú II. vlnu
 • Obnovenie dodávateľských prác a ostatných revízií