Postup pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby

POSTUP KROKOV K POSKYTOVANIU SOCIÁLNEJ  SLUŽBY V DSS BOJKOVÁ

(Postup pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách“)

V prípade, že má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v DSS Bojková, je potrebné, aby sa so svojou požiadavkou obrátil na Úrad Trnavského samosprávneho kraja. Príslušný orgán, t. j. Trnavský samosprávny kraj, v konaní o odkázanosti na sociálnu službu vydá fyzickej osobe posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a zabezpečí poskytovanie sociálnej služby po splnení zákonom stanovených podmienok v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

 

POSTUP  PRI  ZABEZPEČENÍ  POSKYTOVANIA  SOCIÁLNEJ  SLUŽBY TRNAVSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM

 1. Krok
  Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb, sa začína na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivo žiadosti je dostupné na Úrade Trnavského samosprávneho kraja, v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a na webovej stránke https://www.trnava-vuc.sk/ v záložke sociálne veci → podmienky prijatia klienta do zariadenia

 2. Krok
  Žiadosť je možné doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja osobne alebo poštou. Podotýkame, že je nevyhnutné, aby žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bola vlastnoručne podpísaná žiadateľom o sociálnu službu. V prípade, že je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, ako aj kópiu listiny o ustanovení za opatrovníka). Ak žiadateľ vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za žiadateľa podpísať aj iná fyzická osoba a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

 3. Krok
  V nadväznosti na platnú legislatívu je lehota na vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 30 dní od dátumu zaevidovania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na podateľni Trnavského samosprávneho kraja. Zároveň chceme poukázať na tú skutočnosť, že občan spĺňa kritéria pre poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, ak je jeho stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby najmenej V podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008. Podkladom k vydaniu posudku o odkázanosti na sociálnu službu je sociálny posudok a lekársky posudok.

 4. Krok
  V zákonom stanovenej lehote správny orgán, t. j. Trnavský samosprávny kraj, vydá účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službuRozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú žiadateľovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po tridsiatich dňoch od doručenia. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie.

 5. Krok
  Žiadateľ o sociálnu službu, ktorý vlastní posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V prípade, ak sa občan rozhodne pre zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v DSS Bojková, je nevyhnutné, aby zaslal (alebo osobne priniesol) do zariadenia Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (tlačivo Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je dostupné na webovej stránke Trnavského samosprávneho kraja https://www.trnava-vuc.sk/ v záložke sociálne veci → podmienky prijatia klienta do zariadenia, alebo v ktoromkoľvek domove sociálnych služieb). Prílohou žiadosti na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby má možnosť sa skontaktovať so sociálnym pracovníkom zariadenia na tel. č. 034/658 34 27,  ktorý mu poskytne podrobné informácie o poskytovanej sociálnej služby v DSS Bojková, alebo si spoločne dohodnú osobné stretnutie v zariadení.

Postup pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby