Cenník

Cenník za sociálne služby v DSS pre dospelých Bojková od 01.02.2020

Tento cenník sa vydáva v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovacej pôsobnosti TTSK.

Úhrada za stravu

 

Druh stravy

Cena za stravnú jednotku

Denne v €

Mesačne v €

29 dní

30 dní

31 dní

Racionálna

3,27

94,83

98,10

101,37

Diabetická

3,82

110,78

114,60

118,42

Šetriaca

3,69

107,01

110,70

114,39

Úhrada za ubytovanie
V súčasnosti poskytujeme 2 typy ubytovania:

Ubytovacie izby:
Rozloha izby:        49,5 m2
Cena za m2:           0,17 €

Počet lôžok na izbe

Rozloha na osobu

Mesačne v €

29 dní

30 dní

31 dní

7

7,071 m2

34,86

36,06

37,26

8

6,188 m2

30,50

31,55

32,60

Ubytovacia bunka
2 dvojlôžkové izby + príslušenstvo (chodba, kúpeľňa, WC, spoločenská miestnosť)

Celková rozloha: 48,42 m2
Počet lôžok: 4 lôžka
Rozloha na osobu: 12,105 m2
Cena za m2: 0,17 €
Príplatok za užívanie obytnej plochy 2 osobami: 0,20 €/deň

Počet lôžok

v bunke

Rozloha na osobu

Mesačne v €

29 dní

30 dní

31 dní

4

12,105 m2

65,47

67,73

69,99


Úhrada za pomoc pri odkázanosti

Stupeň odkázanosti

  Denne v €

Mesačne v €

29 dní

30 dní

31 dní

VI.

2,33

67,57

69,90

72,23


Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu šatstva

 

  Denne v €

Mesačne v €

29 dní

30 dní

31 dní

bežné upratovanie obytnej miestnosti 1 x denne, pranie a žehlenie osobného vybavenia 1 x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne 1 x za 14 dní a bežná údržba bielizne podľa potreby

 

 

0,17

 

 

4,93

 

 

5,10

 

 

5,27


Úhrada za používanie vlastného elektrospotrebiča

Výška úhrady na mesiac na fyzickú osobu za používanie vlastného elektrospotrebiča určuje VZN TTSK č. 30/2014.

 

Celková suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v DSS pre dospelých Bojková v príslušnom kalendárnom mesiaci sa rovná súčtu výšok súm úhrad za stravovanie, ubytovanie, za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a za používanie vlastného elektrospotrebiča vypočítaných za príslušný kalendárny mesiac.