Cenník

Cenu poskytovanej sociálnej služby poskytovateľ sociálnej služby určuje prijímateľovi sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK (www. trnava-vuc.sk).

 1. ÚHRADA ZA STRAVOVANIE

  Racionálna strava - 91,20 EUR / 30 dní (94,24 EUR / 31 dní)
  Diabetická strava - 106,80 EUR / 30 dní (110,36 EUR / 31 dní)

 2. ÚHRADA ZA UBYTOVANIE

  Ubytovanie na osemlôžkovej izbe - 31,55 EUR / 30 dní (32,61 EUR / 31 dní)

 3. ÚHRADA ZA UPRATOVANIE, PRANIE, ŽEHLENIE, ÚDRŽBA BIELIZNE A ŠATSTVA

  5,10 EUR / 30 dní (5,27 EUR / 31 dní)

 4. ÚHRADY ZA POMOC PRI ODKÁZANOSTI NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY

  VI. stupeň odkázanosti na sociálnu službu - 69,90 EUR / 30dní (72,23 EUR / 31 dní)

 

VÝŠKA ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU

Počet dní v mesiaci: 28dní - 184,57 EUR (racionálna strava)
Počet dní v mesiaci: 30dní - 197,75 EUR (racionálna strava)
Počet dní v mesiaci: 31dní - 204,35 EUR (racionálna strava)