Domov

O nás

V domove sociálnych služieb poskytujeme pobytovú sociálnu službu ako celoročnú fyzickej osobe (mužom) do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. Najčastejšou diagnózou našich prijímateľov sociálnej služby sú rôzne druhy schizofrénie, mentálne postihnutie ľahkého až ťažkého stupňa.

Naša vízia

Trvalé zlepšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb na základe profesionálneho a individuálneho prístupu k prijímateľom sociálnych služieb s rešpektovaním ich ľudských práv a slobôd. Pomáhať prijímateľom sociálnej služby posilňovať vedomie vlastnej hodnoty a zodpovednosti.

Náš cieľ

Vytvoriť v zariadení prostredie dôvery,  atmosféru vzájomnej úcty a rešpektu, profesionálnej odbornosti, tímovej zodpovednosti a solidárnosti.