Projekt - "Aktivácia ZUoZ"

Zapojili sme sa do národného projektu ÚPSVaR "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" za účelom získania a obnovy pracovných návykov.