Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Ide o odbornú činnosť, ktorá sa vykonáva so súhlasom prijímateľa sociálnej služby, ktorá je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoci pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácií v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme prijímateľa sociálnej služby.